Tổng hợp kiến thức ôn luyện phỏng vấn PHP

11/01/2022 | 391 lượt xem

Tổng hợp kiến thức lập trình khi đi phỏng vấn lập trình web PHP. Tất cả các kiến thức về web, mysql, php, laravel cơ bản đã được tổng kết lại trong bài viết này...

Abstract và Interface trong PHP

31/12/2021 | 371 lượt xem

Là một lớp trừu tượng được xây dựng lên như một lớp cha cho các lớp con có cùng bản chất Vì là một class nên các lớp con kế thừa của lớp Abstract với từ khóa e...

Hàm khởi tạo và hàm hủy trong PHP

31/12/2021 | 382 lượt xem

Hàm khởi tạo _contruct và hàm hủy _destruct là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp. Hàm khởi tạo tự động gọi đến khi một đối tượng của lớp đó được khởi tạo ...

Thuộc tính Public và Protected và Private trong Class

31/12/2021 | 271 lượt xem

Trong tính kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha đều sử dụng được ở lớp con, nhưng thực tế có những thuộc tính và phương thức ở lớp cha không...

Lập trình hướng đối tượng trong PHP cơ bản

31/12/2021 | 254 lượt xem

OOP viết tắt của Object-Oriented Programming – Lập trình hướng đối tượng ra đời giải quyết các vấn đề mà lập trình truyền thống gặp phải. Lập trình hướng đối tư...

Tìm hiểu về Session và Cookie trong PHP

31/12/2021 | 238 lượt xem

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và từ đó hệ thống có thể đưa ra những quyết định về quyền hạn hoặc là những tùy chọn riêng tư

Giới thiệu 2 phương thức GET và POST

31/12/2021 | 202 lượt xem

Bộ mã nguồn web viết bằng PHP được đưa lên host và đó chính là Server, còn khi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nh...

Các vòng lặp trong PHP

31/12/2021 | 233 lượt xem

Trong PHP, hiện tại chúng ta có thể sử dụng 4 loại vòng lặp khác nhau đó là for(), while() và foreach(). Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách làm việc khác nhau

Một số hàm trong PHP

31/12/2021 | 208 lượt xem

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng rất nhiều hàm khác nhau, hoặc có thể tự tạo hàm cho riêng mình. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm...

Chuỗi và mảng trong PHP

31/12/2021 | 223 lượt xem

Trong thực tế, chúng ta thường gặp các loại thông tin được thể hiện dưới dạng một danh sách. Nếu như biểu diễn mỗi mục trong danh sách thông qua một biến thì ch...

Ngôn ngữ lập trình PHP

Kiến thức lập trình PHP

Cẩm nang kinh nghiệm lập trình PHP